Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.        Vakwinkel.nl, hierna te noemen "Vakwinkel.nl", houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van huis- en tuin toebehoren, dierverzorgingsproducten en accessoires, allerhande gereedschappen en accessoires en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.

2.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen vanVakwinkel.nl alsmede op alle met Vakwinkel.nl aangegane overeenkomsten.

3.         Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4.         Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5.         Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vakwinkel.nl is ingestemd.

6.         Door het gebruik van de internetsites van Vakwinkel.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

7.         Vakwinkel.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: 

 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Vakwinkel.nl in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vakwinkel.nl en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst; 
 • Producten: Apparatuur en gebruiksmaterialen tezamen; 
 • Apparatuur: de door of namens Vakwinkel.nl geleverde apparatuur en randapparatuur en bijbehorende Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst; 
 • Gebruiksmaterialen: de door of namens Vakwinkel.nl te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur; 
 • Documentatie: de door of namens Vakwinkel.nl ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer; 
 • Dienstverlening: de door of namens Vakwinkel.nl al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder ondersteuning en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst; 
 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan Vakwinkel.nl. 
 • Bestelling: zie order. 
 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van Vakwinkel.nl aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, faxen en brieven.
 • Overmacht: elke van de wil van Vakwinkel.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vakwinkel.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Vakwinkel.nl of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.        Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Vakwinkel.nl en Afnemer. 

2.        De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Vakwinkel.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

1.        Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Vakwinkel.nl niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2.        Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Vakwinkel.nl een Order schriftelijk aanvaardt of door Vakwinkel.nl uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3.        Alle opgaven door Vakwinkel.nl van getallen, specificaties, afbeeldingen en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Vakwinkel.nl kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Afwijkingen kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

4.        Vakwinkel.nl behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Vakwinkel.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1.        Een door Vakwinkel.nl opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Vakwinkel.nl geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Vakwinkel.nl, op de door die toeleveranciers aan Vakwinkel.nl verstrekte gegevens.

2.        Indien Vakwinkel.nl voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Vakwinkel.nl.

3.        Afnemer is verantwoordelijk voor de adressering van de bestelde goederen. Bij onjuiste adressering kan geen aanspraak worden gedaan bij Vakwinkel.nl

4.        De maximale levertijd bedraagt 18 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Vakwinkel.nl derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. Mocht Afnemer niet akkoord willen gaan met het voorstel dan kan er gekozen worden voor ontbinding van de overeenkomst. Reeds betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen teruggestort worden.

5.        Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Vakwinkel.nl voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

6.        Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

7.        Vakwinkel.nl heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Vakwinkel.nl de wijze van verzending.

2.        Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3.        Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Vakwinkel.nl zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

4.        Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Vakwinkel.nl is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Voorwaarden Afhalen bij Vakwinkel.nl

1.        Afnemer – kan uitsluitend betalen met contant geld of met PIN.

2.        Van te voren betaalde producten kunnen alleen afgehaald worden na overleg van een legitimatiebewijs en vooraankondiging door de koper

Artikel 9. Retourgarantie Producten

1.        1. Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Vakwinkel.nl te retourneren. Vakwinkel.nl zal dan aan Afnemer de ontvangen koopsom, exclusief verzendkosten, binnen 14 dagen terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

 • Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
 • De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 • Verzegelde producten, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
 • Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
 • De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
 • Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;

Artikel 10. Verzuim/ontbinding

1.        Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Vakwinkel.nl gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.        Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Vakwinkel.nl Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Vakwinkel.nl gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.

3.        Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Vakwinkel.nl op grond van de wet en de Overeenkomst.

4.        Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van Vakwinkel.nl op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van Vakwinkel.nl op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Vakwinkel.nl gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Vakwinkel.nl en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Vakwinkel.nl in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.


Artikel 11. Garanties

1.        Indien Vakwinkel.nl Producten aan Afnemer aflevert, die Vakwinkel.nl van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Vakwinkel.nl nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Vakwinkel.nl ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

2.        Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Vakwinkel.nl na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Vakwinkel.nl in behandeling te worden genomen.

3.        Gebruiksmaterialen die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

4.        Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Vakwinkel.nl garantie verlenen of kan Vakwinkel.nl - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoerleggen.

5.        Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door Vakwinkel.nl als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die Afnemer jegens Vakwinkel.nl kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.
Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die Afnemer jegens Vakwinkel.nl kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door Vakwinkel.nl verleende garantie.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1.        Alle Producten blijven eigendom van Vakwinkel.nl, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Vakwinkel.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

2.        Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Vakwinkel.nl eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 

3.        Indien en zolang Vakwinkel.nl eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Vakwinkel.nl onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Vakwinkel.nl op Vakwinkel.nl's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden. 

4.        Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Vakwinkel.nl. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 13. Prijzen

1.        Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van Vakwinkel.nl, uitgedrukt in Euro, en inclusiefomzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.

2.        Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Vakwinkel.nl geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Vakwinkel.nl het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen. Dit zal tijdig door Vakwinkel.nl bericht worden aan Afnemer. De Afnemer heeft dan het recht op ontbinding of in standhouding van de overeenkomst.

3.        Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Vakwinkel.nl op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.


Artikel 14. Betaling

1.        Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan Vakwinkel.nl betalen. Alle betalingen zullen op een door Vakwinkel.nl aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten.

2.        Alle aan Vakwinkel.nl in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Vakwinkel.nl op te schorten. 

3.        Indien op enig moment bij Vakwinkel.nl gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Vakwinkel.nl het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Vakwinkel.nl, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Vakwinkel.nl.

4.        Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Vakwinkel.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5.        Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 5%. 

6.        Indien Afnemer jegens Vakwinkel.nl in verzuim is, is hij verplicht Vakwinkel.nl de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 150,-- euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.        Indien Vakwinkel.nl, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1.        Vakwinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake. 

2.        Vakwinkel.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 

3.        Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vakwinkel.nl te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door Vakwinkel.nl aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Vakwinkel.nl in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Vakwinkel.nl in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. 

4.        Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Vakwinkel.nl (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer Vakwinkel.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij Vakwinkel.nl alle schade vergoeden die Vakwinkel.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

5.        Vakwinkel.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, die middels een hyperlink vanaf de Vakwinkel.nl website te benaderen zijn.

Artikel 16. Overmacht

1.        Indien Vakwinkel.nl door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

2.        Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. 

3.        Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Vakwinkel.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

4.        Vakwinkel.nl zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.


Artikel 17. Verplichtingen van Afnemer

1.        Afnemer zal aan Vakwinkel.nl alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van Vakwinkel.nl benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.

2.        Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door Vakwinkel.nl te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens. 

3.        Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vakwinkel.nl staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Vakwinkel.nl het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Vakwinkel.nl in rekening te brengen.

Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen

1.        Het is Vakwinkel.nl toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Vakwinkel.nl worden overgedragen zal Vakwinkel.nl Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Vakwinkel.nl is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

2.        Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vakwinkel.nl.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1.        Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2.        Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Assen.

Facebook Twitter